ANOFTALMİ VE MİKROFTALMİ FARKET?

ANOFTALMİ VE MİKROFTALMİ FARKET?

81 İLDE ANOFTALMİ VE MİKROFTALMi HASTALIĞINI FARTKET?

PROJEMİZE BAĞİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Online Bağış İçin Tıklayınız...18 Temmuz 2017 Salı


81 İLDE ANOFTALMİ VE MİKROFTALMİYİ FARKET

TASLAK PROJE 2018

 

PROJE STRATEJİSİ   

Projenin çıkış noktası; Tüm Türkiye’de sayısı giderek artan anoftalmi ve mikroftalmi hastalığı hakkında Farkındalık çalışması yaparak, hastalık hakkında ilgili tüm çevrelerin ve toplum bilgilenmesi, bilinçlenmesi, koruyucu ve önleyici çalışmaların ülke çapında bir an önce başlaması ve ülke sosyal politikasına katkı sunmak olarak özetlenebilir.

PROJE HEDEFLERİ

 1. Proje kapsamında bulunan tüm ülke anoftolmai ve mikroftalmi hastalığının bilinirliliğinin artırılması,
 2. Sağlık çevrelerinde tanırlılığı artırılan hastalık hakkında anne ve baba adaylarının travmatik yaşam öyküleri ile karşılaşmaları engellenmesi,
 3. Yanlış girişimlerin önlenerek doğru yönlendirmenin yapılması,
 4. Hakkında çok az veri ve araştırma bulunan hastalığa dikkat çekilmesi
 5. Aileler ve toplum nezdinde koruyucu önleyici çalışmaların önemine dikkat çekilmesi,
 6. Proje kapsamında her şehirden sağlık çevrelerinden profesyonellere eğitici eğitimlerinin verilmesi,
 7. Eğiticilerin kendi şehirlerinde ilgili kurum çalışanlarına aktarım yapması,
 8. Anoftalmi ve mikroftalmi hastalığına dair toplumun bilinçlenmesi,
 9. Ülke çapında dikkat çekilecek hastalıklara dair koruyucu önleyici sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sunulması,
 10. Ailelerin hiçbir girişimde bulunmadan öylece beklemelerinin önüne geçilmesi,
 11. Hastalığın başka hastalıklarla karıştırılarak istismar edilmesinin önüne geçilmesi,
 12. Ülke genelinde kamuoyu oluşturularak herkesin başına gelebilecek bir sorunun önüne geçilmesi,
 13. Belirli bir yaşta başlaması gereken tedavilerin başlatılması ve takip edilmesi,
 14. İçinde yaşadıkları toplum ve guruplara tam uyum sağlayarak başka sosyal sorunlara yol açmadan daha sistematik olarak örselenmeden, ötekileşmeden mevcut hastalığın getirdiği problemler için koruyucu önleyici çalışmaların devreye sokulması;

HEDEF GURUBU

Projenin hedef gurubu; ülkemiz sağlık kurumlarında çalışan kadın doğum uzmanları, hemşireleri, ebe ve diğer sağlık personelidir. Dolaylı olarak hedef gurup tüm kesimlerdir. Projenin hayata geçmesi hem hedef gurup açısından hem de ülkemiz sosyal sorunların büyümeden önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR

 • İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları
 • İlgili tüm sivil toplum örgüt ve destekçileri
 • İlgili yerel yönetimler ve birimleri
 • Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği

AMAÇ

Projenin temel amacı; henüz tanınırlığı ve bilinirliliği çok az olan anoftalmi ve mikroftalmi hastalığının anne karnında veya öncesinde belirlenmesi, duruma göre önlemler geliştirilebilmesi, çocuk sahibi olmak isteyen anne ve babaların travmatik süreçlere maruz kalmadan bilinçlenmesi, ülkenin makro düzeyde sağlık ve sosyal politikalarında anoftalmi ve mikroftalmi hastalığının farkında olunmasıdır.

Alt Amaçlar;

 • Anoftalmi ve mikroftalmi hastalığına yönelik devletin mikro sosyal politikalarını makro ve mezzo düzeyde desteklemek,
 • Başka sosyal sorunları tetiklemeden koruyucu önleyici hizmetleri geliştirmek, kamu yanında sivil toplumun katkısını sağlamak,

PROJE ÇIKTILARI

 • Projeye dahil olan sağlı personelinin anoftalmi ve mikroftalmi hastalığını ve travmatik boyutlarını tanıması,
 • Öncelikle ilk bilgilendirme ve bilinçlendirmenin yapılarak hedef guruba eğitici eğitimlerinin verilmesi,
 • Akabinde her eğitici sağlık personelinin kendi çalıştığı şehirde yeterince personele eğitimleri vermesi,
 • Eğitilmiş sağlık personelinin (ebe, hemşire, aile hekimi, kadın doğum uzmanları) doğru zamanda doğru teşhisi yaparak aileye bilgi vermesi ve ailenin hazırlanması,
 • Ailenin anne karnında bebeğin durumunu öğrendikten sonra kendi kararlarını verme fırsatı bulmnası ve/veya ön kabul aşamasını geçmesi,
 • Henüz çok bilinmeyen hastalık hakkında toplumun tüm kesimlerinin bilgi sahibi olması,

PROJE FAALİYETLERİ

 • Proje üç yıl boyunca gerçekleşecektir. Öncelikli olarak proje için gerekli maddi desteği sağlayacak kurum ve kuruluşlar belirlenip görüşmeler sonucunda uygulamaya geçilecektir.
 • Kaynak bulunması akabinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla gerekli yasal protokoller yapılarak diğer tüm izinler alınacaktır.
 • Projeye tanıtım ve reklam çalışmaları (yazılı, görsel, işitsel) ile hedef gurubun gönüllü veya kurum görevlendirmesiyle başvurması sağlanacaktır.
 • Süreçte anoftalmi hastası bebek beklediği tespit edilen ailelerin ön kabul aşamasında psikososyal destek ekipleri kurularak hedef gurupla güçlü zayıf yönlerin ortaya çıkarılması doğrultusunda ayrıca çalışmalar yapılacaktır. Bu çalışmaları yapacak yeterli ekip oluşmaması durumunda tamamen Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği gönüllü sosyal hizmet uzmanları, sosyologları ve psikologları üstlenecektir.

PROJE GİRDİLERİ

Proje girdileri çıktıların elde edilmesini sağlamak amacıyla planlanan faaliyetlerin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan ödenek, araç, gereç ve insan gücü gibi unsurları içermektedir.

 • Proje faaliyetlerinin gerçekleşmesi için kaynak sağlayacak kuruluşlar bulunarak destek sağlanacaktır.
 • Hedef guruba ulaşılması için tanıtım yanı sıra yine hedef gurubun hizmet verdiği ve görev yaptığı kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
 • Hedef gurup eğitici eğitimi alacak personel için her yerleşim yerinde 300 bin kişilik nüfusa 1 eğitici belirlenecek olup, her eğitimci proje boyunca kendi çalışma bölgesinde ilgili tüm personele eğitim aktarmasını yapacaktır.
 • Eğitim alacak hedef gurup sayısı yaklaşık 220 personel olup eğitimler ulaşım kolaylığı nedeniyle Ankara’da uygun eğitim salonları ve imkanları olan en az dört yıldız düzeyinde bir konaklama merkezinde alanında yetkili akademisyenlerce yapılacaktır.
 • Eğitici eğitimlerinin içeriğinde mutlaka yetişkin eğitim modülleri yer alacaktır.
 • Eğitimi alan eğiticiler yine proje süresi ve kapsamında gerekli donanım ve imkanlar sağlanarak kendi şehirlerinde kendi bölgelerinde ilgili sağlık personeline eğitimi aktaracaktır.
 • Proje sürecinde tespit edilen aileler Psikosoyal destek çalışması için Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneğine yönlendirilecek ve Mavi Taç gerekli sosyal müdahaleleri yerine getirecektir.
 • Proje sürecinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla aynı anda tüm özel sektörün desteği sağlanacaktır.
 • Her bir gönüllü desteği teşvik ve motivasyon için günlük belli bir miktar ödenek ayrılacaktır.
 • Tüm sürecin takibi ve koordinasyonu Mavi Toplum Aile ve Çocuk (Mavi Taç) Derneği ile Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği (Avemder) tarafından sağlanacak, işbirliği yapmaya gönüllü başka STK olması durumunda iş bölüşümü yapılacaktır.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Proje kapsamında anoftalmi ve mikroftalmi alanında uzmanlaşmış akademik çevrelerden kuramsal mesleki bilgi ve görüşler alınarak son bir değerlendirme yapılacaktır. Proje içeriği, bu projede adı geçen kuruluşların dışında farklı kurum ve kuruluşların da katılımı sağlanarak düzenlenecek olan bir toplantıyla paylaşılacaktır. Ortaya çıkacak yeni fikir ve görüşler değerlendirilip bu yönde projenin kapsamı genişletilebilecektir.